Μοιράσου το Άρθρο

Το εκλογικό επιδομα για τους Αστυνομικους εγκρίθηκε καθώς εκδόθηκε το ΦΕΚ για τις δεύτερες εκλογές Ιουνίου 2023.

Ενημερώσου Αμεσα Gnews – MacedoniaNet

189
Τι Θέση θα έπαιρνε ένας Πατριωτικός σχηματισμός με ηγέτες Μαρινάκη & Γιαννακόπουλο;

Με Αριθμ. 54563 – ΦΕΚ τεύχος Β 3970/21.06.2023
Καθορισμός ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023. Το εκλογικό επιδομα θα ειναι μειωμένο κατά 20 ευρώ σε σχέση με τις εκλογές του Μαϊου.

Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 29.5.2023 έως και 26.6.2023, για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της προπαρασκευής και της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 σε πενήντα έξι χιλιάδες σαράντα δύο (56.042) υπαλλήλους συνολικά που υπηρετούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα:

  • α. Σε πενήντα τρεις χιλιάδες εννιακοσίους ογδόντα εννέα (53.989) εν ενεργεία υπαλλήλους του ενστόλου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • β. Σε χίλιους διακόσιους τριάντα δύο (1.232) υπαλλήλους, πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλην εκείνων που είναι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα.
  • γ. Σε εκατόν έναν (101) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής.
  • δ. Σε επτακόσιους είκοσι (720) υπαλλήλους των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες από 29.5.2023 έως και 26.6.2023 και ειδικότερα:

  • α. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν Υπηρεσία.
  • β. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
  • γ. Όσοι από το ένστολο και πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.
  • δ. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση «οίκοι νοσηλείας» και οι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία

3. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00 €) για όλο το παραπάνω διάστημα
παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Για όσους υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παρούσας απόφασης θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 1007-206 «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» και
ΑΛΕ 2910601056 του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2023 και η μεταφορά της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εσωτερικών, στους Ειδικούς
Φορείς 1057-201-0000000 και 1057-202-0000000 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ΑΛΕ 2120210001, 2130207001 και 2120210899.

5. Το ανωτέρω εκλογικό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

6. Η διαδικασία πληρωμής στους δικαιούχους, θα καθοριστεί με εσωτερικές διαταγές των οικείων Φορέων και Αρχηγείων.

7. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από MacedoniaNET